Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Voorbeelden / Foarbylden

De auto fan Joost (Ton Davids)

Hilde: Was het lekker, joh? (pakt zakje chips op en likt met haar vinger de kruimels uit het zakje) En dan word ik kwaad. Dan heb ik zin om hem en z'n hele zootje de deur uit te gooien. Maar, ja. Wat dan? Dus je slikt het maar weer in.

Alde bôle (Monique Bandel)

Mevr.Vos:En hoe komen jullie dan op de types die je moet spelen? Els: Nou, die verzinnen we zelf natuurlijk. Mevr.Vos: O ja? Goh, noem er eens een paar? Pim: Eh..de matroos en het animeermeisje. Els: En de vrachtwagenchauffeur en de liftster.

Froeger

Vrouw: Wel, eens kijken. Natuurlijk Jos en Emma. Man: Jos en Emma. Mijn God. Waarom die twee? Vrouw: Het zijn de beste vrienden die we hebben. Man: Vrienden? Omdat we een keer per week bridgen?

As de kat fan hûs is (John Mortimer & Brian Cooke)

Dick: Die happen in elke Fransman, die beschikbaar is. Toen ik net binnen kwam, stond jouw Martha al te swingen met een slipje voor haar...die was al met haar warming-up bezig

De tiid fan myn libben (Alan Ayckbourn)

Gerard: Er zijn zoveel vrouwen op de wereld, moet je zo nodig een kleurenblinde kapster uitkiezen. Het is wat...zit ze daar nog steeds?

Hilde: Wie it lekker, jong? (pakt it pûdsje chips op en slikket mei de finger de krommels út it pûdsje) En dan wurd ik lilk. Dan ha’k der sin oan om him en syn hiele soadsje der út te goaien. Mar ja. Wat dan? Dus slokst it mar wer troch.

Mefr.Vos: En hoe komme jim dan op de typkes dy’t jim spylje moatte? Els: No dy betinke wy sels . Mefr.Vos: O ja? Goh, neam es in pear. Pim: Eh..de matroas en it hoerke. Els: En de frachtweinsjauffeur en de liftster.

Frou: No, es sjen. Jos en Emma fansels.

Man: Jos en Emma. Myn God. Wêrom dy twa?

Frou: It binne de bêste freonen dy’t wy ha.

Man: Freonen? Omdat wy ien kear wyks bridge?

Dick: Dy happe yn elke Frânsman, dy’t beskikber is. Doe’t ik der sakrekt yn kaam, stie dy Martha fan dy al te swingen mei in slipke foar har…dy wie al mei har warming-up dwaande

Gerard: Der binne safolle froulju op’e wrâld, moasto sa nedich in kleurenbline kapster útsykje. It is my wat…Sit se dêr noch hieltyd?

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma