Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Voorbeelden / Foarbylden

La Paloma (Bert Edelenbosch)

Bep: Wat voor spul? Tillie: Tegen schimmel. Bep: Heb jij schimmel? Tillie: Achter. Bep: Waar heb je dat in godsnaam opgelopen? Tillie: Ik niet, het huisje. Groene aanslag. Bep: Dat geeft juist iets landelijks.

In panter út Birma (Pieter van der Laan)

Johan: Is je poes weggelopen, Lau? Marie: Ach, dat beest is even een wandelingetje maken, joh. Hij is zo weer terug. Als hij honger krijgt, klopt-ie vanzelf op de deur. Doet het baasje ook altijd.

De mem fan David S (Yvonne Keuls)

Tom: en dan word je zo agressief als de pest, maar ik krijg ze nog wel..mij kapotmaken...ik kan helemaal niets meer doen..zit de hele dag met mijn hersens bij zo'n rotjong..Je werk...alles wat je hebt opgebouwd..je kunt toch niks mear..En dan wat ze er allemaal nog bij roken..

Wat in gekke man...en syn frou dan? (Alan Ayckbourn)

Ronald: Dan moeten wij lid worden van de kabouters, nietwaar? (hij lacht) Sidney: (lacht het langst) Ja, een goed idee. Lid worden van de kabouters (hij lacht) Moet je tegen Dick zeggen. Die komt niet meer bij. Geoffrey: (na een pauze) Een paar mooie benen. Ronald: Ja. Sidney:Dick? Geoffrey: Zijn vrouw. Sidney: Lottie? O ja. Weet je, ik geloof niet dat ze me ooit opgevallen zijn.

Afterparty (Frank Houtappels)

Corine: Ik ga geloof ik even liggen. Zullen we straks wat eten? Frida: Wat eten ze hier? Corine: Veel lamsvlees, couscous. Geitenvlees. Frida: Geit? Echt? O jee. Corine: Is lekker hoor. Ze doen veel met pruimen. In zo'n..Hoe heet zo'n ding ook weer? God..mijn geheugen. Van alles wat ik kwijt raak, vind ik dat het ergst.

Bep: Wat foar guod? Tillie: Tsjin skimmel. Bep: Hasto skimmel? Tillie: Efter. Bep: Wêr hast dat yn godsnamme oprûn? Tillie: Ik net, it húske. Griene oanslach. Bep: Dat jout krekt wat lanliks.

Johan: Is dyn poes fuortrûn, Lau? Marie: Och, dat bist makket even in kuierke, ju. Hy is sa werom. At er honger krijt, kloppet er fansels op’e doar. Docht it baaske ek altyd.

Tom: en dan wurdst sa agressyf as de pest, mar ik krij se noch wol…my kapot meitsje…ik kin hielendal neat mear dwaan…sit de hiele dei mei de harses by sa’n rotjonge…It wurk…alles watst opboud hast..do kinst dochs neat mear…En dan wat se der allegearre noch by roke..

Ronald: Dan moatte wy lid wurde fan de kabouters, is’t net sa? (hy laket) Sidney: (laket it langst) Ja, in goed idee. Lid wurde fan de kabouters (hy laket) Moast tsjin Dick sizze. Dy komt net mear by. Geoffrey:(nei in skoftke) In pear moaie skonken. Ronald: Ja. Sidney: Dick? Geoffrey: Syn frou. Sidney: Lottie? O ja. Witst, ik leau net dat se my oait opfallen binne.

Corine: Ik gean leau’k even lizzen. Sille wy aanst wat ite? Frida: Wat ite se hjir? Corine: In protte lammefleis, couscous. Geitefleis. Frida: Geit? Echt? O jee. Corine: Is lekker hear. Se dogge in protte mei prommen. Yn sa’n… Hoe hjit sa’n ding ek wer? God…myn ûnthâld. Fan alles wat ik kwyt reitsje, fyn ik dat it slimst.

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma