Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Voorbeelden / Foarbylden

Ferjitlikens (Haye van der Heyden)

Iris: Is dat oma Nora? Antoin: Wie? Iris: Naast die man die de arm om haar heen geslagen heeft (Antoin kijkt) Antoin: Ja, dat is Nora. Iris: Mooie vrouw was dat. Antoin: Ja (ze drinken) Wat zijn je planne? Blijf je slapen?

No even net / No even wol (Maria Goos)

Joris: Was het niet...met een viool? Michiel: Geen viool. Was het maar een viool geweest. Een vioolkist. Met daarin een pakje shag, een aansteker, een pen en een portemonnee. Har: Ontzettende aansteller. Michiel: Iedereen liep toen met een vioolkist als tas, dat was mode. Har: Wij niet. Joris: Wij hadden plastic tasjes.

Jubileumhotel (Ray Cooney)

Nel: Apart om jou hier tegen te komen. En u bent mevrouw Weusink? (verwacht 'nee' te horen) Emma:(kent haar niet) Dat klopt. Victor: (stelt Nel voor aan Emma) Nel Dekker. Nel: Dekker-Muk is de naam: voluit graag. Ik zeg toch ook niet Victor Weu.

De tiid fan myn libben (Alan Ayckbourn)

Gerard: Er zijn zoveel vrouwen op de wereld, moet je zo nodig een kleurenblinde kapster uitkiezen. Het is wat...zit ze daar nog steeds?

De tiid foarby (David Lindsay-Abaire)

Betty: Belachelik toch? Negen weken zwanger. In een kroeg. Drinken. Hugo: Je zei dat se niet had gedronken. Betty: Nee, zij zei dat. Maar je kent Susan. Plus dat die tent waarschijnlijk blauw stond van de sigarettenrook. Hugo: Niet meer. Horeca rookverbod. Betty: Wie houdt zich daar aan?

Iris: Is dat beppe Nora?  Antoin: Wa? Iris: Neist dy man dy’t de earm om har hinne slein hat (Antoin sjocht)    Antoin:   Ja, dat is Nora. Iris: Moaie frou wie dat.  Antoin: Ja (se drinke) Wat binne dyn plannen? Bliuwst sliepen?                            

 

 

 

 

Joris: Wie it net…mei in fioele? Michiel: Gjin fioele. Wie it mar in fioele west. In fioelkiste. Mei dêr yn in pakje sjek, in oanstekker, in pin en in beurs. Har: ôfgryslike oansteller. Michiel: Elk rûn doe mei in fioelkiste as tas, dat wie moade. Har: Wy net. Joris: Wy hienen plestyk taskes.

Nel: Apart om dy hjir tsjin it liif te rinnen. En jo binne mefrou Weusink? (ferwachtet ‘nee’ te hearren). Emma: (ken har net) Dat kloppet. Victor: (stelt Nel foar oan Emma) Nel Dekker. Nel: Dekker-Muk is de namme: folút graach. Ik sis dochs ek net Victor Weu.

 

 

 

Gerard: Der binne safolle froulju op’e wrâld, moasto sa nedich in kleurenbline kapster útsykje. It is my wat…Sit se dêr noch hieltyd?

Betty: Bespotlik toch? Njoggen wike swanger. Yn in kroech. Drinke. Hugo: Do seiste dat se net dronken hie. Betty: Nee, sy sei dat. Mar do kenst Susan. Plus dat dy tinte nei alle gedachten blau fan’e sigarettereek stie. Hugo: Net mear. Horeaka rookferbod. Betty: Wa hâldt him dêr oan?

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma