Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Voorbeelden / Foarbylden

La Paloma (Bert Edelenbosch)

Bep: Wat voor spul? Tillie: Tegen schimmel. Bep: Heb jij schimmel? Tillie: Achter. Bep: Waar heb je dat in godsnaam opgelopen? Tillie: Ik niet, het huisje. Groene aanslag. Bep: Dat geeft juist iets landelijks.

In bytsje sear (Harold Pinter)

Flora: Barnabas? Ah, Barnabas. Alles is gereed. Ik wil je mijn tuin laten zien, jouw tuin. Je moet ze zien: mijn japanse kwee, mijn winde...mijn kamperfoelie, mijn clematis. Het wordt zomer. Ik heb je parasol voor je opgezet. Je kan lunchen in de tuin, bij de vijver. Ik heb het hele huis voor je opgepoetst. Het glimt als een spiegel.

It laadsje (Annie M.G.Schmidt)

Vrouw: Och, je weet wel, je hebt van die koffertjes met aan de ene kant papieren en aan de andere kant je nachtspullen. En dan is er nog een zijvak. Afijn, ik kijk in dat zijvak. En wat zie ik in dat zijvak? Een zwembroek. Zo'n hippe, geel gestreepte tanga en een geel T-shirt. Nou, dan denk je toch: he? Ja, dat dacht ik toen ook hoor.

Froeger

Vrouw: Wel, eens kijken. Natuurlijk Jos en Emma. Man: Jos en Emma. Mijn God. Waarom die twee? Vrouw: Het zijn de beste vrienden die we hebben. Man: Vrienden? Omdat we een keer per week bridgen?

In goed petear (Monique Bandel)

Vrouw: Wij hadden het over jou en Cheung. Man: Ja, die schattige Cheung. Hij is zo klein, hij past achter in de kofferbak van jou C1. Vrouw: In de kofferbak van mijn auto? Hoe weet je dat? Man: Hij was mee het afgelopen weekend. Vrouw: Cheung was mee, naar Groningen, het afgelopen weekend? Man: Ja, ik kon hem zo lang niet missen

Bep: Wat foar guod? Tillie: Tsjin skimmel. Bep: Hasto skimmel? Tillie: Efter. Bep: Wêr hast dat yn godsnamme oprûn? Tillie: Ik net, it húske. Griene oanslach. Bep: Dat jout krekt wat lanliks.

Flora: Barnabas? Ah, Barnabas. Alles is klear. Ik wol dy myn tún sjen litte, dyn tún. Do moast se sjen: myn Japanske kwee, myn klimmer….myn kamperfoelje, myn klematis. It wurdt simmer. Ik ha de parasol foar dy opsetten. Kinst yn’ e tún bôle-ite, by de fiver. Ik ha it hiele hûs foar dy oppoetst. It glimt as in spegel.

Frou: Och, do witst wol, do hast fan dy kofferkes mei oan de iene kant papieren en oan de oare kant dyn nachtguod. En dan is der noch in sydfak. Hawar, ik sjoch yn dat sydfak. En wat sjoch ik yn dat sydfak? In swimbroek. Sa’n hippe, giel streepte tanga en in giel T-shirt. No, dan tinkst toch: hin??? Ja, dat tocht ik doe ek hear.

Frou: No, es sjen. Jos en Emma fansels.

Man: Jos en Emma. Myn God. Wêrom dy twa?

Frou: It binne de bêste freonen dy’t wy ha.

Man: Freonen? Omdat wy ien kear wyks bridge?

Frou: Wy hienen it oer dy en Cheung. Man: Ja, dy skattige Cheung. Hy is sa lyts, hy past yn de kofferbak fan dyn C1. Frou:Yn de kofferbak fan myn auto? Hoe witst dat? Man:Hy wie mei it ôfrûne wykein. Frou:Cheung wie mei, nei Grins, it ôfrûne wykein? Man: Ja, ik koe him sa lang net misse.

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma