Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Voorbeelden / Foarbylden

Seesiik yn it swimbad

Jean-Pierre: Hee, waar heb je die vandaan? Die zoek ik! Overal uitverkocht. Dorus: O, die zijn nog van vorig jaar. Jean-Pierre: Maar dan in een andere kleur. Nelie: Ik heb onmogelijke voeten.

In de Vlaamsche Pot

Karel:Pruimen. Ik moet eh...pruimen hebben. Frits: Pruimen? Karel: Pruimen ja. Gedroogd of op sap. en volgens mij hadden we ze nog in de koelcel. Maar ik kan ze niet vinden. Frits: Prommen. Prima! Prima! Ga ik vragen! Blijf hier!  

It laadsje (Annie M.G.Schmidt)

Vrouw: Och, je weet wel, je hebt van die koffertjes met aan de ene kant papieren en aan de andere kant je nachtspullen. En dan is er nog een zijvak. Afijn, ik kijk in dat zijvak. En wat zie ik in dat zijvak? Een zwembroek. Zo'n hippe, geel gestreepte tanga en een geel T-shirt. Nou, dan denk je toch: he? Ja, dat dacht ik toen ook hoor.

Falsk (Lot Vekemans)

Kat: Ik heb het prima onder controle Sis: Ik heb het prima onder controle? Ik vond je in de bijkeuken met je hoofd tegen de wasmachine.

Twastriid (Nicolet Steemers & Corine Hartman)

Louise: Ik heb al jaren last van migraine-aanvallen. Veronique: Laat se toch allemaal doodvallen. Louise: Altijd glimlachen. En de pesto's en de olijven kwamen mijn neus uit. Veronique: En die galerie kan ook de pot op. Louise: Om over de verplichte Botox party's maar te zwijgen. Je hoort er niet bij he, als je niet botoxt.

Jean-Pierre: Hee, wêr hast dy wei? Dy sykje ik! Oeral útferkocht.

Dorus: O dy binne noch fan foarich jier.

Jean-Pierre: Mar dan yn in oare kleur.

Nelie: Ik ha ûnmooglike fuotten.

 

Karel: Prommen. Ik moat eh…prommen ha.

Frits: Prommen?

Karel: Prommen ja. Drûge of op sop. En neffens my hienen wy se noch yn’e kuolsel. Mar ik kin se net fine.

Frits: Prommen. Prima! Prima! Sil ik freegje! Bliuw hjir!

Frou: Och, do witst wol, do hast fan dy kofferkes mei oan de iene kant papieren en oan de oare kant dyn nachtguod. En dan is der noch in sydfak. Hawar, ik sjoch yn dat sydfak. En wat sjoch ik yn dat sydfak? In swimbroek. Sa’n hippe, giel streepte tanga en in giel T-shirt. No, dan tinkst toch: hin??? Ja, dat tocht ik doe ek hear.

Kat: Ik ha it prima ûnder kontrôle. Sis: Ik ha it prima ûnder kontrôle? Ik fûn dy yn de bykeuken mei de holle tsjin de waskmasine.

Louise: Ik ha al jierren lêst fan migrêne oanfallen. Veronique: Lit se toch allegearre deafalle. Louise: Altyd glimkje. En de pesto’s en de oliven kamen my de noas út. Veronique: en dy galery kin ek de pot op. Louise: Om oer de ferplichte Botox party’s mar te swijen. Hearst der net by hin, ast net oan Botox dochst.

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma