Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Voorbeelden / Foarbylden

In bytsje sear (Harold Pinter)

Flora: Barnabas? Ah, Barnabas. Alles is gereed. Ik wil je mijn tuin laten zien, jouw tuin. Je moet ze zien: mijn japanse kwee, mijn winde...mijn kamperfoelie, mijn clematis. Het wordt zomer. Ik heb je parasol voor je opgezet. Je kan lunchen in de tuin, bij de vijver. Ik heb het hele huis voor je opgepoetst. Het glimt als een spiegel.

No even net / No even wol (Maria Goos)

Joris: Was het niet...met een viool? Michiel: Geen viool. Was het maar een viool geweest. Een vioolkist. Met daarin een pakje shag, een aansteker, een pen en een portemonnee. Har: Ontzettende aansteller. Michiel: Iedereen liep toen met een vioolkist als tas, dat was mode. Har: Wij niet. Joris: Wij hadden plastic tasjes.

De moaiste dei

Oma: Herbert heeft helemaal geen trouw vrouwtje nodig dat slaafs alles voor hem doet. O, begrijp me niet verkeerd. Ik houd van mijn kleinzoon en ik wens hem het allerbeste.

Lêste reis (Haye van der Heyden)

Betty: Heb je dat nog uitgekeken? Er kwam geen eind aan. Wat een ellende allemaal. Wat een depressie. Maar een mooi verhaal over die houtduiven. Vond ik een mooi verhaal (Victor zwijgt) Als je denkt dat ik hier met ruziezoekende buren en in kerel, die je wel door de wc kan doorspoelen, twee weken op deze berg ga zitten, dan heb je het mis.

Wat in gekke man...en syn frou dan? (Alan Ayckbourn)

Ronald: Dan moeten wij lid worden van de kabouters, nietwaar? (hij lacht) Sidney: (lacht het langst) Ja, een goed idee. Lid worden van de kabouters (hij lacht) Moet je tegen Dick zeggen. Die komt niet meer bij. Geoffrey: (na een pauze) Een paar mooie benen. Ronald: Ja. Sidney:Dick? Geoffrey: Zijn vrouw. Sidney: Lottie? O ja. Weet je, ik geloof niet dat ze me ooit opgevallen zijn.

Flora: Barnabas? Ah, Barnabas. Alles is klear. Ik wol dy myn tún sjen litte, dyn tún. Do moast se sjen: myn Japanske kwee, myn klimmer….myn kamperfoelje, myn klematis. It wurdt simmer. Ik ha de parasol foar dy opsetten. Kinst yn’ e tún bôle-ite, by de fiver. Ik ha it hiele hûs foar dy oppoetst. It glimt as in spegel.

Joris: Wie it net…mei in fioele? Michiel: Gjin fioele. Wie it mar in fioele west. In fioelkiste. Mei dêr yn in pakje sjek, in oanstekker, in pin en in beurs. Har: ôfgryslike oansteller. Michiel: Elk rûn doe mei in fioelkiste as tas, dat wie moade. Har: Wy net. Joris: Wy hienen plestyk taskes.

Beppe: Herbert hat helendal gjin ferlet fan in trou froutsje dat slaafsk alles foar him docht. O, begryp my net ferkeard. Ik hâld fan myn beppesizzer en ik winskje him it alderbêste.

Betty: Hast dat noch útsjoen? Kaam gjin ein oan. Wat in ellinde allegearre. Wat in depresje. Mar moai ferhaal oer dy houtdowen. Fûn ik in moai ferhaal. (Victor swijt) Asto tinkst dat ik hjir mei rûzjesykjende buorlju en in keardel dy’st wol troch it húske spiele kinst, twa wike op dizze berch sitten gean, dan hast it mis.

Ronald: Dan moatte wy lid wurde fan de kabouters, is’t net sa? (hy laket) Sidney: (laket it langst) Ja, in goed idee. Lid wurde fan de kabouters (hy laket) Moast tsjin Dick sizze. Dy komt net mear by. Geoffrey:(nei in skoftke) In pear moaie skonken. Ronald: Ja. Sidney: Dick? Geoffrey: Syn frou. Sidney: Lottie? O ja. Witst, ik leau net dat se my oait opfallen binne.

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma