Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Voorbeelden / Foarbylden

Grutte jonges skrieme net (Vern Harden)

Guy: Zeg nooit meer zoiets dat je me verlaat! Gesnopen? Als je me ooit voor schut zet door weg te lopen dan breek ik je poten. Wil je dat liever? En dan zal ik je gezicht zo verbouwen dat er nooit meer een vent naar je wil kijken.

Net elke hoanne kraait (G.W.van Dooren)

Aal: Het is je eigen schuld. Dan had je die vervelende haan maar thuis moeten laten. Nu heb je helemaal geen aandacht voor mij. Bovendien missen de kippen hem ook nog.

Lêste reis (Haye van der Heyden)

Betty: Heb je dat nog uitgekeken? Er kwam geen eind aan. Wat een ellende allemaal. Wat een depressie. Maar een mooi verhaal over die houtduiven. Vond ik een mooi verhaal (Victor zwijgt) Als je denkt dat ik hier met ruziezoekende buren en in kerel, die je wel door de wc kan doorspoelen, twee weken op deze berg ga zitten, dan heb je het mis.

Gouden hantsjes (Haye van der Heyden)

Louis: Er kwam een ouwe nicht met een meetlint. Buitenbeen, binnenbeen. Binnenbeen vond ie prachtig. Heeft-ie wel zes keer overgedaan. Claire: Zit als gegoten.

In rits te fier (Jon van Eerd)

Jasper: Maar, dit is toch een hartstikke mooie camping!!? Karin: (gaat verder) Dat moeten we nog maar eens zien. Jasper: Moeder, snapt u dan niet dat die mevrouw Hak een enorm vervelend wijf is dat alleen maar op geld uit is. Iedereen in het dorp weet het. Zij wil alleen maar dat deze camping sluit zodat ze zelf een golfterrein kan beginnen.

Guy: Sis noait mear soks datst by my wei giest. Begrepen? Ast my oait foar skut setst troch fuort te rinnen, dan brek ik dy de poaten. Wolst dat leaver? En dan sil ik dyn gesicht sa ferbouwe dat der noait mear in fint nei dy sjen wol.

Aal: It is dyn eigen skuld. Hiest dy ferrekte hoanne mar thús litte moatten. No hast wer hielendal gjin oandacht foar my. Boppedat misse de hinnen him ek noch.

Betty: Hast dat noch útsjoen? Kaam gjin ein oan. Wat in ellinde allegearre. Wat in depresje. Mar moai ferhaal oer dy houtdowen. Fûn ik in moai ferhaal. (Victor swijt) Asto tinkst dat ik hjir mei rûzjesykjende buorlju en in keardel dy’st wol troch it húske spiele kinst, twa wike op dizze berch sitten gean, dan hast it mis.

Louis: Der kaam in âlde nicht mei in mjitlint. Bûtenkant foet, binnekant foet. Binnekant foet fûn er prachtich. Hat er wol seis kear oerdien. Claire: it sit, as wie’t foar dy makke.

Jasper: Mar, dit is dochs in hartstikke moaie kamping!!? Karin: (giet fierder) Dat moatte wy noch mar ris sjen. Jasper: Mem, snappe jo dan net dat dy mefrou Hak in ôfgryslik ferfelend wiif is dy’t allinne mar op jild út is. Elk yn it doarp wit it. Sy wol allinne mar dat dizze kamping ticht giet sadat se sels in golfterrein begjinne kin.

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma