Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Voorbeelden / Foarbylden

Dizze frou..is jo man (Jan Tol)

Annie:(zucht) Hoe moet ik dat nu uitleggen Arie! Luister. Pierre is niet mijn broer en hij heeft geen tweelingzuster. Arie: Maak mij dat wijs! Die twee zijn als druppels water. Annie: omdat Pierre en die Henriette een en dezelfde zijn

Knipe yn in tomaat (Loek Elich)

Wil: dat hangt er helemaal vanaf waar hij liever aan prutst. Aan jou of aan een versleten schokbreker..Ik denk dat je er verstandig aan doet om hem even te laten aanmodderen. Eens kijken wat hij dan doet. Als hij je vraagt om terug te komen is er nog hoop.

In saaklike affêre (Alan Ayckbourn)

Frank: Ja, maar dat is geen echt bewijs. Neem mij nou, bijvoorbeeld. Ik kan me omdraaien en zeggen..waar hangt Fiona uit op dit moment? En het antwoord zou zijn..ik heb geen flauw idee. Maar ik zou niet direct aannemen dat ze met de buurman in bed ligt. De kans is groter dat ze bij de kapper zit.

Fêst (Walter Vermeer)

Bob: die man ziet er hartstikke onschuldig uit! In ieder geval niet als een moordenaar. Misschien in kraakje hier of daar, hooguit een kleine overval. Luister je? Ik zei hooguit, maar het is beslist geen moordenaar.

Falsk (Lot Vekemans)

Kat: Ik heb het prima onder controle Sis: Ik heb het prima onder controle? Ik vond je in de bijkeuken met je hoofd tegen de wasmachine.

Annie: (suchtet) Hoe moat ik dy dat no útlizze, Arie! Harkje. Pierre is myn broer net en hy hat gjin twillingsuster. Arie: meitsje dat de kat wiis! Dy twa lykje op inoar as twa drippen wetter. Annie: omdat Pierre en dy Henriette ien en deselde binne.

Wil: hinget der hielendal fanôf wêr’t er leaver oan prutst. Oan dy of oan in fersliten skokbrekker.Ik tink datst der ferstannich oan dochst om him mar even yn syn sop gearsiede te litten. Es sjen wat er dan docht. As er freget om werom te kommen, is der noch hoop.

Ja, mar dat is gjin echt bewiis. Nim my no bygelyks. Ik kin my omdraaie en sizze..wêr hinget Fiona út op it stuit? En it antwurd soe wêze..ik ha gjin flau idee. Mar ik soe net daliks oannimme dat se mei de buorman op bêd leit. De kâns is grutter dat se by de kapper sit.

Bob: Dy man sjocht der hartstikke ûnskuldich út! Yn elts gefal net as in moardner. Miskien wat stellerij hjir en dêr, heechút in oerfaltsje. Hearst my? Ik sei heechút, mar it is perfoarst gjin moardner.

Kat: Ik ha it prima ûnder kontrôle. Sis: Ik ha it prima ûnder kontrôle? Ik fûn dy yn de bykeuken mei de holle tsjin de waskmasine.

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma