Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Voorbeelden / Foarbylden

Wy binne hjir foar Robbie

Barbara: Toch wel jammer van die gezellige keuken. Mag ik dat even zeggen? Suzanne: Mam, wij zijn hier voor Robbie. Marius: Het aanrecht kwam tot net boven mijn knieen. Als ik er een boterham gesmeerd had moest ik met spit op de bank.

De auto fan Joost (Ton Davids)

Hilde: Was het lekker, joh? (pakt zakje chips op en likt met haar vinger de kruimels uit het zakje) En dan word ik kwaad. Dan heb ik zin om hem en z'n hele zootje de deur uit te gooien. Maar, ja. Wat dan? Dus je slikt het maar weer in.

Hotel Atlantico (Frank Houtappels)

Hans: Ik weet niet wat ik liever heb. Talent, of zo'n ebbehouten lichaam. Nick: Een stuk hout maakt nog geen Stradivarius. Hier moet ik even over nadenken. Ties: Wat zeg je dat weer mooi!

In saaklike affêre (Alan Ayckbourn)

Frank: Ja, maar dat is geen echt bewijs. Neem mij nou, bijvoorbeeld. Ik kan me omdraaien en zeggen..waar hangt Fiona uit op dit moment? En het antwoord zou zijn..ik heb geen flauw idee. Maar ik zou niet direct aannemen dat ze met de buurman in bed ligt. De kans is groter dat ze bij de kapper zit.

Lêste reis (Haye van der Heyden)

Betty: Heb je dat nog uitgekeken? Er kwam geen eind aan. Wat een ellende allemaal. Wat een depressie. Maar een mooi verhaal over die houtduiven. Vond ik een mooi verhaal (Victor zwijgt) Als je denkt dat ik hier met ruziezoekende buren en in kerel, die je wel door de wc kan doorspoelen, twee weken op deze berg ga zitten, dan heb je het mis.

Barbara: Dochs wol spitich fan dy gesellige keuken. Mei ik dat even sizze?

Suzanne: Mem, wy binne hjir foar Robbie.

Marius: It oanrjocht kaam oant krekt boppe myn knibbels. As ik in stik bôle smard hie, moast ik mei spit op’e bank.

Hilde: Wie it lekker, jong? (pakt it pûdsje chips op en slikket mei de finger de krommels út it pûdsje) En dan wurd ik lilk. Dan ha’k der sin oan om him en syn hiele soadsje der út te goaien. Mar ja. Wat dan? Dus slokst it mar wer troch.

Hans: Ik wit net wat ik leaver ha. Talent, of sa’n ebbehouten lichem. Nick: in stik hout makket noch gjin Stradivarius. Hjir moat ik even oer neitinke. Ties: Wat seist dat wer moai!

Ja, mar dat is gjin echt bewiis. Nim my no bygelyks. Ik kin my omdraaie en sizze..wêr hinget Fiona út op it stuit? En it antwurd soe wêze..ik ha gjin flau idee. Mar ik soe net daliks oannimme dat se mei de buorman op bêd leit. De kâns is grutter dat se by de kapper sit.

Betty: Hast dat noch útsjoen? Kaam gjin ein oan. Wat in ellinde allegearre. Wat in depresje. Mar moai ferhaal oer dy houtdowen. Fûn ik in moai ferhaal. (Victor swijt) Asto tinkst dat ik hjir mei rûzjesykjende buorlju en in keardel dy’st wol troch it húske spiele kinst, twa wike op dizze berch sitten gean, dan hast it mis.

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma