Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Voorbeelden / Foarbylden

Afterparty (Frank Houtappels)

Corine: Ik ga geloof ik even liggen. Zullen we straks wat eten? Frida: Wat eten ze hier? Corine: Veel lamsvlees, couscous. Geitenvlees. Frida: Geit? Echt? O jee. Corine: Is lekker hoor. Ze doen veel met pruimen. In zo'n..Hoe heet zo'n ding ook weer? God..mijn geheugen. Van alles wat ik kwijt raak, vind ik dat het ergst.

In goede freon en kollega (Ton Elstgeest)

Theo: dat ook nog. Nou ja, dat is misschien ook maar beter. Weet je wat, je kan wel op de logeerkamer. Ik heb morgen heel wat uit te leggen, maar dat moest ik toch al. Ik zal me er op de een of andere wijze wel doorheen slaan.

De moaiste dei

Oma: Herbert heeft helemaal geen trouw vrouwtje nodig dat slaafs alles voor hem doet. O, begrijp me niet verkeerd. Ik houd van mijn kleinzoon en ik wens hem het allerbeste.

Maitiid (Haye van der Heyden)

Marja: En hoe ging het toen verder met je moeder? Stella: Die heeft eigenlijk nog wel een mooi leven gehad daarna. Ze had veel vrienden. En veel dieren. En ze schilderde. Fruit. Appels, peren, citroenen. Alleen fruit. En de schaal waar het op lag. Altijd dezelfde schaal, altijd ander fruit. Martin: Dus jij dacht: trouwen doe ik nooit? Stella: Ik weet niet wat ik dacht. Ik dacht niet zoveel eigenlijk. Het ging allemaal vanzelf. Ik had eigenlijk nooit echt lang vaste vriendjes. Tot ik jou tegenkwam. Ik vond jou leuk.

Trije ûnder ien kap (Loek Elich)

Mieke: Omdat ik hem ken. Dat is niets voor Bert. Help me maar liever de rest van de spullen naar binnen te brengen en schei uit met dat stomme gedoe. Een toespraak. Hoe haal je het in je hersens. (verdwijnt in de hal naar links)

Corine: Ik gean leau’k even lizzen. Sille wy aanst wat ite? Frida: Wat ite se hjir? Corine: In protte lammefleis, couscous. Geitefleis. Frida: Geit? Echt? O jee. Corine: Is lekker hear. Se dogge in protte mei prommen. Yn sa’n… Hoe hjit sa’n ding ek wer? God…myn ûnthâld. Fan alles wat ik kwyt reitsje, fyn ik dat it slimst.

Theo: dat ek noch. No ja, dat is miskien ek mar better. Witst wat, do kinst wol op de útfanhûzerskeamer. Ikha moarn hiel wat út te lizzen, mar dat moast ik dochs al. Ik sil my der op de ien as oare wize wol trochhinne slaan.

Beppe: Herbert hat helendal gjin ferlet fan in trou froutsje dat slaafsk alles foar him docht. O, begryp my net ferkeard. Ik hâld fan myn beppesizzer en ik winskje him it alderbêste.

Marja: En hoe gie it doe fierder mei jim mem? Stella: Dy hat eins noch wol in moai libben hân dêrnei. Se hie in protte freonen. En in protte bisten. En se skildere. Fruit. Appels, parren, sitroenen. Allinne fruit. En de skaal dêr’t it op lei. Altyd deselde skaal, altyd oar fruit. Martin: Dus do tochst: trouwe doch ik noait? Stella: Ik wit net wat ik tocht. Ik tocht net safolle eins. It gie allegearre fansels. Ik hie eins noait echt lang in fêste freon. Oant ik dy tsjinkaam. Ik fûn dy leuk.

Mieke: Omdat ik him ken. Dat is neat foar Bert. Help my mar leaver it oare guod yn’e hûs te bringen en hâld op mei dat stomme gedoch. In taspraak. Hoe krijst it yn’e kop (ôf nei de gong links)

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma