Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Voorbeelden / Foarbylden

In saaklike affêre (Alan Ayckbourn)

Frank: Ja, maar dat is geen echt bewijs. Neem mij nou, bijvoorbeeld. Ik kan me omdraaien en zeggen..waar hangt Fiona uit op dit moment? En het antwoord zou zijn..ik heb geen flauw idee. Maar ik zou niet direct aannemen dat ze met de buurman in bed ligt. De kans is groter dat ze bij de kapper zit.

Grutte jonges skrieme net (Vern Harden)

Guy: Zeg nooit meer zoiets dat je me verlaat! Gesnopen? Als je me ooit voor schut zet door weg te lopen dan breek ik je poten. Wil je dat liever? En dan zal ik je gezicht zo verbouwen dat er nooit meer een vent naar je wil kijken.

Falsk (Lot Vekemans)

Kat: Ik heb het prima onder controle Sis: Ik heb het prima onder controle? Ik vond je in de bijkeuken met je hoofd tegen de wasmachine.

Sit de trije al yn'e klok? (Tim Gladdines)

Vrouw: Wat dacht je? Ik heb vandaag vrij, ik ga maar eens extra lang douchen. Man: Ik ben niet vrij. Vrouw: O, nee. Je rug. Man: Doe maar wat makkelijks. Macaroni of zo. Vrouw: Macaroni kan ook heel ingewikkeld zijn. Dat weet jij niet, want jij kookt nooit (stilte) Waarom was je nu zo lang aan de douchen? Vond je dat ontspannend?

Hjerst yn Schoorl (Bert Bunschoten &Wigbolt Kruyver)

Vrouw: Je mocht zelfs een touringcar besturen. Maar nou mag je helemaal niks meer besturen van de dokter, want je bent afgekeurd. Man: Ja, door die rot dokter. Hij is niet eens bij me in de auto gestapt. Als je iemand moet keuren voor het rijbewijs zou je toch op zijn minst een stukje met hem de weg op moeten gaan. Maar nee, deze man niet!

Ja, mar dat is gjin echt bewiis. Nim my no bygelyks. Ik kin my omdraaie en sizze..wêr hinget Fiona út op it stuit? En it antwurd soe wêze..ik ha gjin flau idee. Mar ik soe net daliks oannimme dat se mei de buorman op bêd leit. De kâns is grutter dat se by de kapper sit.

Guy: Sis noait mear soks datst by my wei giest. Begrepen? Ast my oait foar skut setst troch fuort te rinnen, dan brek ik dy de poaten. Wolst dat leaver? En dan sil ik dyn gesicht sa ferbouwe dat der noait mear in fint nei dy sjen wol.

Kat: Ik ha it prima ûnder kontrôle. Sis: Ik ha it prima ûnder kontrôle? Ik fûn dy yn de bykeuken mei de holle tsjin de waskmasine.

Frou:Wat tochtste? Ik ha hjoed frij, ik sil mar es ekstra lang dûse. Man:Ik ha net frij. Frou:O, nee. Dyn rêch. Man:Doch mar wat makliks. Makaroany of sa. Frou:Makaroany kin ek bot yngewikkeld wêze. Dat witsto net, want do siedst noait iten (stilte) Wêrom wiest no sa lang ûnder de dûs? Fûnst dat ûntspannend?

Vrouw: Do mochtst sels in bus bestjoere. Mar no meist helendal neat mear bestjoere fan dokter, want do bist ôfkeurd. Man: Ja, troch dy rotdokter. Hy is net iens by my yn’e auto stapt. Ast ien keure moast foar it rydbewys soest doch minstens in stikje mei him de dyk op gean moatte. Mar nee, dizze man net!

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma