Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Voorbeelden / Foarbylden

It diner (nei de roman fan Herman Koch)

Babette: Dat was in het begin. Maar later. Later is er toch wel een moment geweest? Ik bedoel dat Claire het zelf inmiddels niet meer begreep. Ze dacht dat haar kind haar al vergeten was. Paul: Doe niet zo idioot. Natuurlijk was Michel zijn moeder niet vergeten. Hij wilde nu eenmaal niet naar het ziekenhuis. Ik heb het hem vaak genoeg gevraagd. Ik bedoel, ik wilde hem niet dwingen.

De tiid fan myn libben (Alan Ayckbourn)

Gerard: Er zijn zoveel vrouwen op de wereld, moet je zo nodig een kleurenblinde kapster uitkiezen. Het is wat...zit ze daar nog steeds?

Wolkom muoike Truus

Fien: (kijkt wat onzeker van de een naar de ander) Ik weet niet wat u bedoelt mijnheer Wim, maar ik val op mannen. Lili: Een lief mens, maar niet een van de slimsten.

Sit de trije al yn'e klok? (Tim Gladdines)

Vrouw: Wat dacht je? Ik heb vandaag vrij, ik ga maar eens extra lang douchen. Man: Ik ben niet vrij. Vrouw: O, nee. Je rug. Man: Doe maar wat makkelijks. Macaroni of zo. Vrouw: Macaroni kan ook heel ingewikkeld zijn. Dat weet jij niet, want jij kookt nooit (stilte) Waarom was je nu zo lang aan de douchen? Vond je dat ontspannend?

Dizze frou..is jo man (Jan Tol)

Annie:(zucht) Hoe moet ik dat nu uitleggen Arie! Luister. Pierre is niet mijn broer en hij heeft geen tweelingzuster. Arie: Maak mij dat wijs! Die twee zijn als druppels water. Annie: omdat Pierre en die Henriette een en dezelfde zijn

Babette: Dat wie yn it begjin. Mar letter. Letter is der toch wol in momint west? Ik bedoel dat Claire it sels yn de tuskentiid net mear snapte. Se tocht dat har bern har al fergetten wie. Paul: Doch net sa idioat. Fansels wie Michel syn mem net fergetten. Hy woe no ien kear net nei it sikehûs. Ik ha it him faak genôch frege. Ik bedoel, ik woe him net twinge.

Gerard: Der binne safolle froulju op’e wrâld, moasto sa nedich in kleurenbline kapster útsykje. It is my wat…Sit se dêr noch hieltyd?

Fien: (sjocht wat ûnwis fan de ien nei de oar) Ik wit net wat jo bedoele mynhear Wim, mar ik fal op manlju

Lili: In leaf mins, dy Fien, mar net ien fan de tûksten.

Frou:Wat tochtste? Ik ha hjoed frij, ik sil mar es ekstra lang dûse. Man:Ik ha net frij. Frou:O, nee. Dyn rêch. Man:Doch mar wat makliks. Makaroany of sa. Frou:Makaroany kin ek bot yngewikkeld wêze. Dat witsto net, want do siedst noait iten (stilte) Wêrom wiest no sa lang ûnder de dûs? Fûnst dat ûntspannend?

Annie: (suchtet) Hoe moat ik dy dat no útlizze, Arie! Harkje. Pierre is myn broer net en hy hat gjin twillingsuster. Arie: meitsje dat de kat wiis! Dy twa lykje op inoar as twa drippen wetter. Annie: omdat Pierre en dy Henriette ien en deselde binne.

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma