Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Voorbeelden / Foarbylden

De moaiste dei

Oma: Herbert heeft helemaal geen trouw vrouwtje nodig dat slaafs alles voor hem doet. O, begrijp me niet verkeerd. Ik houd van mijn kleinzoon en ik wens hem het allerbeste.

Pleinfrees (Alan Ayckbourn)

Imme: zo deed je vroeger ook toen je zestien was, als je over dat meisje van de buren sprak. Stuart: Dat is niet waar. Trouwens jij bent veel te jong om je dat te herinneren. Imme: Wij keken altijd naar jullie door een gat in het hek. Stuart: Hou op! Hou er over op! Ga jij nu maar weg! Imme: Oohh! Ik maak het niet te laat. Fijne avond!

Ferjitlikens (Haye van der Heyden)

Iris: Is dat oma Nora? Antoin: Wie? Iris: Naast die man die de arm om haar heen geslagen heeft (Antoin kijkt) Antoin: Ja, dat is Nora. Iris: Mooie vrouw was dat. Antoin: Ja (ze drinken) Wat zijn je planne? Blijf je slapen?

Bakte seekob

Leo: Is dit nou behang of is het stucwerk? Kastelein: Al slaat u me dood. Leo: Omdat je geen naden of zo ziet. Want normaal zie je toch wel iets van een naad, bij behang, terwijl bij stucwerk de naden juist helemaal dichtgesmeerd worden. Maar 't is mooi gedaan, 't is vakwerk.

Gouden hantsjes (Haye van der Heyden)

Louis: Er kwam een ouwe nicht met een meetlint. Buitenbeen, binnenbeen. Binnenbeen vond ie prachtig. Heeft-ie wel zes keer overgedaan. Claire: Zit als gegoten.

Beppe: Herbert hat helendal gjin ferlet fan in trou froutsje dat slaafsk alles foar him docht. O, begryp my net ferkeard. Ik hâld fan myn beppesizzer en ik winskje him it alderbêste.

Imme: Sa diest froeger ek, doe’ st sechstjin wiest, ast it oer dat fanke fan de buorlju hiest. Stuart: Dat is net wier. Trouwens, do bist fierstente jong om dy dat noch foar de geast te krijen. Imme:Wy seagen altyd stikem nei jim troch in gat yn it stek. Stuart: Hâld op! Hâld der oer op! Gean do no mar fuort. Imme:Oohhh! Ik meitsje it net te let. Fijne jûn.

Iris: Is dat beppe Nora?  Antoin: Wa? Iris: Neist dy man dy’t de earm om har hinne slein hat (Antoin sjocht)    Antoin:   Ja, dat is Nora. Iris: Moaie frou wie dat.  Antoin: Ja (se drinke) Wat binne dyn plannen? Bliuwst sliepen?                            

 

 

 

 

Leo: Is dit no behang of is it stúkwurk?

Kastlein: Al sla je my dea.

Leo: Omdatst gjin naden of sa sjochst. Want normaal sjochst dochs wol wat fan in naad, by behang, wylst by stúkwurk de naden krekt helendal tichtsmard wurde. Mar it is moai dien, it is fakwurk.

Louis: Der kaam in âlde nicht mei in mjitlint. Bûtenkant foet, binnekant foet. Binnekant foet fûn er prachtich. Hat er wol seis kear oerdien. Claire: it sit, as wie’t foar dy makke.

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma