Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Voorbeelden / Foarbylden

Fjouwer kear ferkocht (P.Barillet & J.P.Gredy)

Jessica: Nee! Heb je weer dezelfde jurk gekocht! Betty: Nee! Is dat niet grappig! Jessica: Je doet het expres. Dat kan niet anders. Betty: Hij hing in de uitverkoop. Ik kan toch ook niet weten dat jij precies dezelfde hebt. Anders had ik wel een andere kleur genomen. Jessica: Maakt verder ook niet uit. Mag ik Bob aan je voorstellen?

Twastriid (Nicolet Steemers & Corine Hartman)

Louise: Ik heb al jaren last van migraine-aanvallen. Veronique: Laat se toch allemaal doodvallen. Louise: Altijd glimlachen. En de pesto's en de olijven kwamen mijn neus uit. Veronique: En die galerie kan ook de pot op. Louise: Om over de verplichte Botox party's maar te zwijgen. Je hoort er niet bij he, als je niet botoxt.

In panter út Birma (Pieter van der Laan)

Johan: Is je poes weggelopen, Lau? Marie: Ach, dat beest is even een wandelingetje maken, joh. Hij is zo weer terug. Als hij honger krijgt, klopt-ie vanzelf op de deur. Doet het baasje ook altijd.

In saaklike affêre (Alan Ayckbourn)

Frank: Ja, maar dat is geen echt bewijs. Neem mij nou, bijvoorbeeld. Ik kan me omdraaien en zeggen..waar hangt Fiona uit op dit moment? En het antwoord zou zijn..ik heb geen flauw idee. Maar ik zou niet direct aannemen dat ze met de buurman in bed ligt. De kans is groter dat ze bij de kapper zit.

De tiid foarby (David Lindsay-Abaire)

Betty: Belachelik toch? Negen weken zwanger. In een kroeg. Drinken. Hugo: Je zei dat se niet had gedronken. Betty: Nee, zij zei dat. Maar je kent Susan. Plus dat die tent waarschijnlijk blauw stond van de sigarettenrook. Hugo: Niet meer. Horeca rookverbod. Betty: Wie houdt zich daar aan?

Jessica: Nee! Hast wer deselde jurk kocht! Betty: Nee! Is dat net grappich! Jessica: Do dochst it mei opsetsin. Dan kin net oars. Betty: Hy wie yn de útferkeap. Ik kin toch ek net witte datsto persys deselde hast. Oars hie ik wol in oare kleur nommen. Jessica: Makket fierder ek neat út. Mei ik Bob oan dy foarstelle?

Louise: Ik ha al jierren lêst fan migrêne oanfallen. Veronique: Lit se toch allegearre deafalle. Louise: Altyd glimkje. En de pesto’s en de oliven kamen my de noas út. Veronique: en dy galery kin ek de pot op. Louise: Om oer de ferplichte Botox party’s mar te swijen. Hearst der net by hin, ast net oan Botox dochst.

Johan: Is dyn poes fuortrûn, Lau? Marie: Och, dat bist makket even in kuierke, ju. Hy is sa werom. At er honger krijt, kloppet er fansels op’e doar. Docht it baaske ek altyd.

Ja, mar dat is gjin echt bewiis. Nim my no bygelyks. Ik kin my omdraaie en sizze..wêr hinget Fiona út op it stuit? En it antwurd soe wêze..ik ha gjin flau idee. Mar ik soe net daliks oannimme dat se mei de buorman op bêd leit. De kâns is grutter dat se by de kapper sit.

Betty: Bespotlik toch? Njoggen wike swanger. Yn in kroech. Drinke. Hugo: Do seiste dat se net dronken hie. Betty: Nee, sy sei dat. Mar do kenst Susan. Plus dat dy tinte nei alle gedachten blau fan’e sigarettereek stie. Hugo: Net mear. Horeaka rookferbod. Betty: Wa hâldt him dêr oan?

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma