Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Voorbeelden / Foarbylden

De help (Maria Goos)

Arnoud: Geen gevoel voor tijd meer. Rustig ook. Niets of niemand die me in m'n rug stond te duwen. Heerlijk. Net zo fijn als vroeger schoolziek. Onder een dekentje op de bank. Ik dacht na over mijn leven. En ik dacht: dit is waar ik altijd bang voor ben geweest

Maitiid (Haye van der Heyden)

Marja: En hoe ging het toen verder met je moeder? Stella: Die heeft eigenlijk nog wel een mooi leven gehad daarna. Ze had veel vrienden. En veel dieren. En ze schilderde. Fruit. Appels, peren, citroenen. Alleen fruit. En de schaal waar het op lag. Altijd dezelfde schaal, altijd ander fruit. Martin: Dus jij dacht: trouwen doe ik nooit? Stella: Ik weet niet wat ik dacht. Ik dacht niet zoveel eigenlijk. Het ging allemaal vanzelf. Ik had eigenlijk nooit echt lang vaste vriendjes. Tot ik jou tegenkwam. Ik vond jou leuk.

It diner (nei de roman fan Herman Koch)

Babette: Dat was in het begin. Maar later. Later is er toch wel een moment geweest? Ik bedoel dat Claire het zelf inmiddels niet meer begreep. Ze dacht dat haar kind haar al vergeten was. Paul: Doe niet zo idioot. Natuurlijk was Michel zijn moeder niet vergeten. Hij wilde nu eenmaal niet naar het ziekenhuis. Ik heb het hem vaak genoeg gevraagd. Ik bedoel, ik wilde hem niet dwingen.

Truckstop (Lot Vekemans)

Katalijne:Je kunt me toch niet tegenhouden. Moeder: Waar tegen? Waar tegen? Heb je het over Remco? Nou? Ik zal jou eens wat zeggen over Remco. Ik heb die jongen verboden nog langer hier te komen.

Wolkom muoike Truus

Fien: (kijkt wat onzeker van de een naar de ander) Ik weet niet wat u bedoelt mijnheer Wim, maar ik val op mannen. Lili: Een lief mens, maar niet een van de slimsten.

Arnoud: Gjin gefoel mear foar tiid. Rêstich ek. Neat of net ien dy’t my yn’e rêch stie te triuwen. Hearlik. Krekt sa fijn as froeger skoaltsjesiik. Under in tekkentsje op’e bank. Ik tocht nei oer myn libben. En ik tocht: dit is wêr’t ik altyd bang foar west ha.

Marja: En hoe gie it doe fierder mei jim mem? Stella: Dy hat eins noch wol in moai libben hân dêrnei. Se hie in protte freonen. En in protte bisten. En se skildere. Fruit. Appels, parren, sitroenen. Allinne fruit. En de skaal dêr’t it op lei. Altyd deselde skaal, altyd oar fruit. Martin: Dus do tochst: trouwe doch ik noait? Stella: Ik wit net wat ik tocht. Ik tocht net safolle eins. It gie allegearre fansels. Ik hie eins noait echt lang in fêste freon. Oant ik dy tsjinkaam. Ik fûn dy leuk.

Babette: Dat wie yn it begjin. Mar letter. Letter is der toch wol in momint west? Ik bedoel dat Claire it sels yn de tuskentiid net mear snapte. Se tocht dat har bern har al fergetten wie. Paul: Doch net sa idioat. Fansels wie Michel syn mem net fergetten. Hy woe no ien kear net nei it sikehûs. Ik ha it him faak genôch frege. Ik bedoel, ik woe him net twinge.

Katalijne:Do kinst my toch net tsjin hâlde. Mem: Wêr tsjin? Wêr tsjin? Hast it oer Remco?No? Ik sil dy es wat sizze oer Remco. Ik ha dy jonge ferbean om noch langer hjir te kommen.

Fien: (sjocht wat ûnwis fan de ien nei de oar) Ik wit net wat jo bedoele mynhear Wim, mar ik fal op manlju

Lili: In leaf mins, dy Fien, mar net ien fan de tûksten.

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma