Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Voorbeelden / Foarbylden

Hotel Atlantico (Frank Houtappels)

Hans: Ik weet niet wat ik liever heb. Talent, of zo'n ebbehouten lichaam. Nick: Een stuk hout maakt nog geen Stradivarius. Hier moet ik even over nadenken. Ties: Wat zeg je dat weer mooi!

Wat no âld!?

W: Het was mijn lievelingshemd helemaal niet. Ik dacht dat jij hem mooi vond of sexy of zoiets. Ik vond hem altijd al lelijk...  beetje vies ook... alsof er een zebra overheen gekotst had..  of een kameel. H: Een zebra.. W: Nou in ieder geval iets exotisch. H: Had ik ook. Precies zo. W: Echt?

De tiid foarby (David Lindsay-Abaire)

Betty: Belachelik toch? Negen weken zwanger. In een kroeg. Drinken. Hugo: Je zei dat se niet had gedronken. Betty: Nee, zij zei dat. Maar je kent Susan. Plus dat die tent waarschijnlijk blauw stond van de sigarettenrook. Hugo: Niet meer. Horeca rookverbod. Betty: Wie houdt zich daar aan?

Wat in gekke man...en syn frou dan? (Alan Ayckbourn)

Ronald: Dan moeten wij lid worden van de kabouters, nietwaar? (hij lacht) Sidney: (lacht het langst) Ja, een goed idee. Lid worden van de kabouters (hij lacht) Moet je tegen Dick zeggen. Die komt niet meer bij. Geoffrey: (na een pauze) Een paar mooie benen. Ronald: Ja. Sidney:Dick? Geoffrey: Zijn vrouw. Sidney: Lottie? O ja. Weet je, ik geloof niet dat ze me ooit opgevallen zijn.

Fjouwer kear ferkocht (P.Barillet & J.P.Gredy)

Jessica: Nee! Heb je weer dezelfde jurk gekocht! Betty: Nee! Is dat niet grappig! Jessica: Je doet het expres. Dat kan niet anders. Betty: Hij hing in de uitverkoop. Ik kan toch ook niet weten dat jij precies dezelfde hebt. Anders had ik wel een andere kleur genomen. Jessica: Maakt verder ook niet uit. Mag ik Bob aan je voorstellen?

Hans: Ik wit net wat ik leaver ha. Talent, of sa’n ebbehouten lichem. Nick: in stik hout makket noch gjin Stradivarius. Hjir moat ik even oer neitinke. Ties: Wat seist dat wer moai!

W: It wie myn favorite himd helendal net. Ik tocht datsto him moai fûnst of seksy of sokssawat. Ik fûn him altyd al freeslik..  bytsje fiis ek.. as soe der in sebra oerhinne koarre ha.. of in kamiel.

H: In sebra..

W: No yn elk gefal wat eksoatysk.

H: Hie ik ek. Krekt sa.

W: Echt?

Betty: Bespotlik toch? Njoggen wike swanger. Yn in kroech. Drinke. Hugo: Do seiste dat se net dronken hie. Betty: Nee, sy sei dat. Mar do kenst Susan. Plus dat dy tinte nei alle gedachten blau fan’e sigarettereek stie. Hugo: Net mear. Horeaka rookferbod. Betty: Wa hâldt him dêr oan?

Ronald: Dan moatte wy lid wurde fan de kabouters, is’t net sa? (hy laket) Sidney: (laket it langst) Ja, in goed idee. Lid wurde fan de kabouters (hy laket) Moast tsjin Dick sizze. Dy komt net mear by. Geoffrey:(nei in skoftke) In pear moaie skonken. Ronald: Ja. Sidney: Dick? Geoffrey: Syn frou. Sidney: Lottie? O ja. Witst, ik leau net dat se my oait opfallen binne.

Jessica: Nee! Hast wer deselde jurk kocht! Betty: Nee! Is dat net grappich! Jessica: Do dochst it mei opsetsin. Dan kin net oars. Betty: Hy wie yn de útferkeap. Ik kin toch ek net witte datsto persys deselde hast. Oars hie ik wol in oare kleur nommen. Jessica: Makket fierder ek neat út. Mei ik Bob oan dy foarstelle?

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma