Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Voorbeelden / Foarbylden

Gif (Lot Vekemans)

Hij: Ik snap best dat je kwaad bent. Zij: Oh ja? Hij: Je bent kwaad omdat ik ben weggegaan. Zij: Zou het? Hij: Jij hebt het gevoel dat ik je in de steek heb gelaten Zij: Het gevoel?

Ferjitlikens (Haye van der Heyden)

Iris: Is dat oma Nora? Antoin: Wie? Iris: Naast die man die de arm om haar heen geslagen heeft (Antoin kijkt) Antoin: Ja, dat is Nora. Iris: Mooie vrouw was dat. Antoin: Ja (ze drinken) Wat zijn je planne? Blijf je slapen?

De wierheid

Alice: Shit. Ik had op moeten nemen. Waarom heb ik niet opgenomen? Ik bel hem meteen terug. Vind je niet erg? Even maar. Waarom belt-ie me? Op dit tijdstip..Als hij maar niet m'n tante gaat bellen? Michel: Hij heeft vast het nummer niet van je tante...Toch?

Cocktails

Vincent: We  hadden daar met zijn vijven moeten staan. In ieder geval met zijn vieren want Bruno zit in New York. Niks meer van gehoord de afgelopen weken. Lucas: Bruno heeft er geen zin meer in volgens mij. Vincent: Dat weet ik wel zeker. Ik zou daar best een beetje mee zitten. Freddy: Echt?

No even net / No even wol (Maria Goos)

Joris: Was het niet...met een viool? Michiel: Geen viool. Was het maar een viool geweest. Een vioolkist. Met daarin een pakje shag, een aansteker, een pen en een portemonnee. Har: Ontzettende aansteller. Michiel: Iedereen liep toen met een vioolkist als tas, dat was mode. Har: Wij niet. Joris: Wij hadden plastic tasjes.

Hij: Ik snap bêst datst lilk bist. Sy: O ja? Hy: Do bist lilk omdat ik fuort gien bin. Sy: Soe it? Hy: Do hast it gefoel dat ik dy yn’e steek litten ha. Sy: It gefoel?

Iris: Is dat beppe Nora?  Antoin: Wa? Iris: Neist dy man dy’t de earm om har hinne slein hat (Antoin sjocht)    Antoin:   Ja, dat is Nora. Iris: Moaie frou wie dat.  Antoin: Ja (se drinke) Wat binne dyn plannen? Bliuwst sliepen?                            

 

 

 

 

Alice: Shit. Ik hie opnimme moatten. Wêrom ha ik net opnommen? Ik belje him daliks werom. Fynst it net slim? Even mar. Wêrom bellet er my? Op dit tiidstip…At er myn muoike mar net bellet..

Michel: Hy hat fêst it nûmer net fan dyn muoike…Dochs?

Vincent: Wy hiene dêr mei syn fiven stean moatten. Yn elk gefal mei syn fjouweren want Bruno sit yn New York. Neat mear fan heard de ôfrûne wiken.

LucasL Bruno hat der gjin nocht mear oan neffens my.

Vincent: Dêr bin ik wol wis fan. Ik soe der best in bytsje mei sitte.

Freddy: Echt?

Joris: Wie it net…mei in fioele? Michiel: Gjin fioele. Wie it mar in fioele west. In fioelkiste. Mei dêr yn in pakje sjek, in oanstekker, in pin en in beurs. Har: ôfgryslike oansteller. Michiel: Elk rûn doe mei in fioelkiste as tas, dat wie moade. Har: Wy net. Joris: Wy hienen plestyk taskes.

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma