Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Voorbeelden / Foarbylden

As de kat fan hûs is (John Mortimer & Brian Cooke)

Dick: Die happen in elke Fransman, die beschikbaar is. Toen ik net binnen kwam, stond jouw Martha al te swingen met een slipje voor haar...die was al met haar warming-up bezig

Ferjitlikens (Haye van der Heyden)

Iris: Is dat oma Nora? Antoin: Wie? Iris: Naast die man die de arm om haar heen geslagen heeft (Antoin kijkt) Antoin: Ja, dat is Nora. Iris: Mooie vrouw was dat. Antoin: Ja (ze drinken) Wat zijn je planne? Blijf je slapen?

In goede freon en kollega (Ton Elstgeest)

Theo: dat ook nog. Nou ja, dat is misschien ook maar beter. Weet je wat, je kan wel op de logeerkamer. Ik heb morgen heel wat uit te leggen, maar dat moest ik toch al. Ik zal me er op de een of andere wijze wel doorheen slaan.

Hertelust

Marjo: Hij zit in zijn werkkamer. Achter zijn computer. Marc: Porno kijken hoeft helemaal niet slecht te zijn voor een relatie. Marjo: Nee, hij zit te wachten. Marc: Waarop? Marjo: Op precies het juiste moment om te kopen of verkopen. Aandelen, opties, weet ik veel.  

Seesiik yn it swimbad

Jean-Pierre: Hee, waar heb je die vandaan? Die zoek ik! Overal uitverkocht. Dorus: O, die zijn nog van vorig jaar. Jean-Pierre: Maar dan in een andere kleur. Nelie: Ik heb onmogelijke voeten.

Dick: Dy happe yn elke Frânsman, dy’t beskikber is. Doe’t ik der sakrekt yn kaam, stie dy Martha fan dy al te swingen mei in slipke foar har…dy wie al mei har warming-up dwaande

Iris: Is dat beppe Nora?  Antoin: Wa? Iris: Neist dy man dy’t de earm om har hinne slein hat (Antoin sjocht)    Antoin:   Ja, dat is Nora. Iris: Moaie frou wie dat.  Antoin: Ja (se drinke) Wat binne dyn plannen? Bliuwst sliepen?                            

 

 

 

 

Theo: dat ek noch. No ja, dat is miskien ek mar better. Witst wat, do kinst wol op de útfanhûzerskeamer. Ikha moarn hiel wat út te lizzen, mar dat moast ik dochs al. Ik sil my der op de ien as oare wize wol trochhinne slaan.

Marjo:

Hy sit yn syn wurkkeamer. Achter syn kompjûter.

Marc: Porno hoecht helendal net ferkeard te wêzen foar in relaasje.

Marjo: Nee, hy sit te wachtsjen.

Marc: Wêr op?

Marjo: Op persys it goeie momint om te keapjen of te ferkeapjen. Oandielen, opsjes, wit ik it.

Jean-Pierre: Hee, wêr hast dy wei? Dy sykje ik! Oeral útferkocht.

Dorus: O dy binne noch fan foarich jier.

Jean-Pierre: Mar dan yn in oare kleur.

Nelie: Ik ha ûnmooglike fuotten.

 

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma