Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Voorbeelden / Foarbylden

Wolkom muoike Truus

Fien: (kijkt wat onzeker van de een naar de ander) Ik weet niet wat u bedoelt mijnheer Wim, maar ik val op mannen. Lili: Een lief mens, maar niet een van de slimsten.

Fjouwer kear ferkocht (P.Barillet & J.P.Gredy)

Jessica: Nee! Heb je weer dezelfde jurk gekocht! Betty: Nee! Is dat niet grappig! Jessica: Je doet het expres. Dat kan niet anders. Betty: Hij hing in de uitverkoop. Ik kan toch ook niet weten dat jij precies dezelfde hebt. Anders had ik wel een andere kleur genomen. Jessica: Maakt verder ook niet uit. Mag ik Bob aan je voorstellen?

De mem fan David S (Yvonne Keuls)

Tom: en dan word je zo agressief als de pest, maar ik krijg ze nog wel..mij kapotmaken...ik kan helemaal niets meer doen..zit de hele dag met mijn hersens bij zo'n rotjong..Je werk...alles wat je hebt opgebouwd..je kunt toch niks mear..En dan wat ze er allemaal nog bij roken..

Goede foarnimmens (Monique Bandel)

Aad: Goede voornemens? Bea: Ja, je weet wel, gezonder eten, meer bewegen en zo. Aad: Heel verstandig, en zomaar midden in het jaar? Wij bewaren ze meestal voor 1 januari.

Froeger

Vrouw: Wel, eens kijken. Natuurlijk Jos en Emma. Man: Jos en Emma. Mijn God. Waarom die twee? Vrouw: Het zijn de beste vrienden die we hebben. Man: Vrienden? Omdat we een keer per week bridgen?

Fien: (sjocht wat ûnwis fan de ien nei de oar) Ik wit net wat jo bedoele mynhear Wim, mar ik fal op manlju

Lili: In leaf mins, dy Fien, mar net ien fan de tûksten.

Jessica: Nee! Hast wer deselde jurk kocht! Betty: Nee! Is dat net grappich! Jessica: Do dochst it mei opsetsin. Dan kin net oars. Betty: Hy wie yn de útferkeap. Ik kin toch ek net witte datsto persys deselde hast. Oars hie ik wol in oare kleur nommen. Jessica: Makket fierder ek neat út. Mei ik Bob oan dy foarstelle?

Tom: en dan wurdst sa agressyf as de pest, mar ik krij se noch wol…my kapot meitsje…ik kin hielendal neat mear dwaan…sit de hiele dei mei de harses by sa’n rotjonge…It wurk…alles watst opboud hast..do kinst dochs neat mear…En dan wat se der allegearre noch by roke..

Aad: Goede foarnimmens? Bea: Ja, jo witte wol, sûner ite, mear bewege en sa. Aad: Hiel ferstannich, en dat samar midden yn it jier? Wy bewarje se meastal foar 1 jannewaris.

Frou: No, es sjen. Jos en Emma fansels.

Man: Jos en Emma. Myn God. Wêrom dy twa?

Frou: It binne de bêste freonen dy’t wy ha.

Man: Freonen? Omdat wy ien kear wyks bridge?

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma