Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Voorbeelden / Foarbylden

Privee foar twa (John Chapman & Dave Freeman)

Hetty: Kind, wat gaat er met al die mannen fout? Anne: Misschien heeft het wel aan mij gelegen. Hetty: Dat is flauwekul. Ik trouwde met een echte charmeur en moet je nu zien wat er van hem terecht gekomen is. Ik heb hem heus niet tot misdaad en andere vrouwen aangezet, net zo min als jij van Richard een alcoholist gemaakt hebt. Die slechte eigenschappen zitten gewoon in hun karakter. Mannen zijn net broodroosters..als ze het eenmaal niet meer doen, kun je ze beter weggooien en een nieuwe nemen.

Nulpunt (Alan Ayckbourn)

Die zijn avond is weer goed. Nou ja, zolang hij me maar niet uit de krant gaat voorlezen (de man lacht om iets dat hij leest) O, hij is al aan de strip toe. Die lach was voor mij bedoeld. Moet ik hem vragen wat er te lachen valt. Nou, dat doe ik dan mooi niet.

No even net / No even wol (Maria Goos)

Joris: Was het niet...met een viool? Michiel: Geen viool. Was het maar een viool geweest. Een vioolkist. Met daarin een pakje shag, een aansteker, een pen en een portemonnee. Har: Ontzettende aansteller. Michiel: Iedereen liep toen met een vioolkist als tas, dat was mode. Har: Wij niet. Joris: Wij hadden plastic tasjes.

Truckstop (Lot Vekemans)

Katalijne:Je kunt me toch niet tegenhouden. Moeder: Waar tegen? Waar tegen? Heb je het over Remco? Nou? Ik zal jou eens wat zeggen over Remco. Ik heb die jongen verboden nog langer hier te komen.

Seesiik yn it swimbad

Jean-Pierre: Hee, waar heb je die vandaan? Die zoek ik! Overal uitverkocht. Dorus: O, die zijn nog van vorig jaar. Jean-Pierre: Maar dan in een andere kleur. Nelie: Ik heb onmogelijke voeten.

Hetty: Bern, wat giet der ferkeard mei al dy manlju? Anne: Miskien hat it wol oan my lein. Hetty: Dat is flauwekul. Ik troude mei in echte sjarmeur en moast no es sjen wat der fan him wurden is. Ik ha him wier net ta misdied en oare froulju oanset, likemin asto fan Richard in alkoholist makke hast. Dy minne eigenskippen sitte gewoan yn harren aard. Manlju binne krekt bôleroasters..at se it ien kear net mear dogge kinst se better fuortsmite en in nije nimme.

Syn jûn is wer goed. No ja,sa lang at er my mar net út’e krante foarlêst (de man laket om in stikje dat er lêst) O, hy is al oan’e strip ta. Dat laitsjen wie foar my bedoeld.Moat ik him freegje wat der te laitsjen falt. No, dat doch ik dan moai net

Joris: Wie it net…mei in fioele? Michiel: Gjin fioele. Wie it mar in fioele west. In fioelkiste. Mei dêr yn in pakje sjek, in oanstekker, in pin en in beurs. Har: ôfgryslike oansteller. Michiel: Elk rûn doe mei in fioelkiste as tas, dat wie moade. Har: Wy net. Joris: Wy hienen plestyk taskes.

Katalijne:Do kinst my toch net tsjin hâlde. Mem: Wêr tsjin? Wêr tsjin? Hast it oer Remco?No? Ik sil dy es wat sizze oer Remco. Ik ha dy jonge ferbean om noch langer hjir te kommen.

Jean-Pierre: Hee, wêr hast dy wei? Dy sykje ik! Oeral útferkocht.

Dorus: O dy binne noch fan foarich jier.

Jean-Pierre: Mar dan yn in oare kleur.

Nelie: Ik ha ûnmooglike fuotten.

 

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma