Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Voorbeelden / Foarbylden

Fiskje (Cocky van Bokhoven)

Isa: Psychiaters hebben altijd vreemde ouders. Patty: Hadden die van die rotte tanden? Isa: Nee, maar mijn vader was tandarts, dat telt ook en zijn ouders, nou, dat was treurig in die monden hoor.

Kening Klysterburd

Prinses: Ja, alle weken laat je een nieuwe rij vrijers langs komen, maar ik heb er helemaal geen zin in om te trouwen. Mijn leventje als prinses hier bevalt mij nog heel goed. Koning: Alle meisjes van jouw leeftijd zijn al lang getrouwd. Je moet toch in keer het huis uit. Of wou je tot je tachtigste de chique prinses uithangen? Vandaag neem je een besluit, hoor je mij? Anders neem ik maatregelen. Je zoekt vandaag maar iemand uit.

Pleinfrees (Alan Ayckbourn)

Imme: zo deed je vroeger ook toen je zestien was, als je over dat meisje van de buren sprak. Stuart: Dat is niet waar. Trouwens jij bent veel te jong om je dat te herinneren. Imme: Wij keken altijd naar jullie door een gat in het hek. Stuart: Hou op! Hou er over op! Ga jij nu maar weg! Imme: Oohh! Ik maak het niet te laat. Fijne avond!

Fêst (Walter Vermeer)

Bob: die man ziet er hartstikke onschuldig uit! In ieder geval niet als een moordenaar. Misschien in kraakje hier of daar, hooguit een kleine overval. Luister je? Ik zei hooguit, maar het is beslist geen moordenaar.

Chunglu (Ton Elstgeest)

Willem: Tussen al die vrouwen? Hoeveel vrouwen heb jij dan? Theo: Nou, ik maar een natuurlijk, maar Chunglu heeft er zeven. Toos: Godskrimmeneel, zeven! Willem: O nou, daar ben je mooi klaar mee, dan heb je meteen ook zeven schoonmoeders hoor, bedenk dat wel.

Isa: Psychiaters ha altyd rare âlders. Patty: Hienen dy fan dy rotte tosken? Isa: Nee, mar ús heit wie toskedokter, dat telt ek en syn âlders, no dat wie treurich yn dy mûlen hear.

 

Prinses: Ja, alle wiken litst in nije rige frijers lâns komme, mar ik ha der helendal gjin nocht oan om te trouwen. Myn libbentsje as prinses hjir befalt my noch heel goed.

Kening: Alle famkes fan dyn leeftyd binne al lang troud. Moast dochs in kear it hûs út. Of woest oant dyn tachtichste de sjike prinses úthingje? Hjoed nimst in beslút, hearst my? Oars nim ik maatregels. Do sikest mar ien út hjoed.

Imme: Sa diest froeger ek, doe’ st sechstjin wiest, ast it oer dat fanke fan de buorlju hiest. Stuart: Dat is net wier. Trouwens, do bist fierstente jong om dy dat noch foar de geast te krijen. Imme:Wy seagen altyd stikem nei jim troch in gat yn it stek. Stuart: Hâld op! Hâld der oer op! Gean do no mar fuort. Imme:Oohhh! Ik meitsje it net te let. Fijne jûn.

Bob: Dy man sjocht der hartstikke ûnskuldich út! Yn elts gefal net as in moardner. Miskien wat stellerij hjir en dêr, heechút in oerfaltsje. Hearst my? Ik sei heechút, mar it is perfoarst gjin moardner.

Willem: Tusken al dy froulju? Hoefolle froulju hast dan? Theo: No, ik mar ien fansels, mar Chunglu hat sân. Toos: Godsamme noch ta, sân! Willem: No, dêr bist moai klear mei, dan hast ek daliks sân skoanmemmen hear, betink dat wol.

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma