Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Voorbeelden / Foarbylden

True West

Lee: Het enige wat ik wil is je auto lenen. Austin: Nee! Lee: Een dag maar, een dag. Austin: Nee! Lee: Ik ga niet verder dan 20 mijl uit de buurt. Dat beloof ik je. Je kunt de teller controleren.

Nulpunt (Alan Ayckbourn)

Die zijn avond is weer goed. Nou ja, zolang hij me maar niet uit de krant gaat voorlezen (de man lacht om iets dat hij leest) O, hij is al aan de strip toe. Die lach was voor mij bedoeld. Moet ik hem vragen wat er te lachen valt. Nou, dat doe ik dan mooi niet.

Wolkom muoike Truus

Fien: (kijkt wat onzeker van de een naar de ander) Ik weet niet wat u bedoelt mijnheer Wim, maar ik val op mannen. Lili: Een lief mens, maar niet een van de slimsten.

Ferjitlikens (Haye van der Heyden)

Iris: Is dat oma Nora? Antoin: Wie? Iris: Naast die man die de arm om haar heen geslagen heeft (Antoin kijkt) Antoin: Ja, dat is Nora. Iris: Mooie vrouw was dat. Antoin: Ja (ze drinken) Wat zijn je planne? Blijf je slapen?

No even net / No even wol (Maria Goos)

Joris: Was het niet...met een viool? Michiel: Geen viool. Was het maar een viool geweest. Een vioolkist. Met daarin een pakje shag, een aansteker, een pen en een portemonnee. Har: Ontzettende aansteller. Michiel: Iedereen liep toen met een vioolkist als tas, dat was mode. Har: Wij niet. Joris: Wij hadden plastic tasjes.

Lee:

It iennige wat ik wol is dyn auto liene.

Austin:

Nee!

Lee:

Ien die mar. Ien dei.

Austin:

Nee!

Lee:

Ik gean net fierder as 20 myl út de buert. Dat beloof ik dy. Kinst de teller kontrolearje.

Syn jûn is wer goed. No ja,sa lang at er my mar net út’e krante foarlêst (de man laket om in stikje dat er lêst) O, hy is al oan’e strip ta. Dat laitsjen wie foar my bedoeld.Moat ik him freegje wat der te laitsjen falt. No, dat doch ik dan moai net

Fien: (sjocht wat ûnwis fan de ien nei de oar) Ik wit net wat jo bedoele mynhear Wim, mar ik fal op manlju

Lili: In leaf mins, dy Fien, mar net ien fan de tûksten.

Iris: Is dat beppe Nora?  Antoin: Wa? Iris: Neist dy man dy’t de earm om har hinne slein hat (Antoin sjocht)    Antoin:   Ja, dat is Nora. Iris: Moaie frou wie dat.  Antoin: Ja (se drinke) Wat binne dyn plannen? Bliuwst sliepen?                            

 

 

 

 

Joris: Wie it net…mei in fioele? Michiel: Gjin fioele. Wie it mar in fioele west. In fioelkiste. Mei dêr yn in pakje sjek, in oanstekker, in pin en in beurs. Har: ôfgryslike oansteller. Michiel: Elk rûn doe mei in fioelkiste as tas, dat wie moade. Har: Wy net. Joris: Wy hienen plestyk taskes.

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma