Letterfretter

een vertaalbureau dat hoofdzakelijk vertaalt vanuit het Nederlands naar het Fries. Voornamelijk op het gebied van dienstverlening voor het bedrijfsleven en particulieren.

in fertaalburo, dat yn haadsaak de Nederlânske taal yn it Frysk oerset. Dit alles op it mêd fan tsjinstferliening foar bedriuwslibben en partikulieren.

Voorbeelden / Foarbylden

Wyn

Eveline: Nee, we kunnen het niet over wat anders hebben. Charlotte: Ik moet naar de keuken. Eveline: Ah! Dat doet ze altijd als het ongemakkelijk wordt: 'Ik moet even naar de keuken. Hoe gaat het Eveline? Niet goed. Niet goed? Hoe kan dat nou? Het komt door...sorry schat, ik moet even naar de keuken.' Pap z'n wijnkelder, mam de keuken. Ga maar snel.

It laadsje (Annie M.G.Schmidt)

Vrouw: Och, je weet wel, je hebt van die koffertjes met aan de ene kant papieren en aan de andere kant je nachtspullen. En dan is er nog een zijvak. Afijn, ik kijk in dat zijvak. En wat zie ik in dat zijvak? Een zwembroek. Zo'n hippe, geel gestreepte tanga en een geel T-shirt. Nou, dan denk je toch: he? Ja, dat dacht ik toen ook hoor.

In rits te fier (Jon van Eerd)

Jasper: Maar, dit is toch een hartstikke mooie camping!!? Karin: (gaat verder) Dat moeten we nog maar eens zien. Jasper: Moeder, snapt u dan niet dat die mevrouw Hak een enorm vervelend wijf is dat alleen maar op geld uit is. Iedereen in het dorp weet het. Zij wil alleen maar dat deze camping sluit zodat ze zelf een golfterrein kan beginnen.

Falsk (Lot Vekemans)

Kat: Ik heb het prima onder controle Sis: Ik heb het prima onder controle? Ik vond je in de bijkeuken met je hoofd tegen de wasmachine.

Grutte jonges skrieme net (Vern Harden)

Guy: Zeg nooit meer zoiets dat je me verlaat! Gesnopen? Als je me ooit voor schut zet door weg te lopen dan breek ik je poten. Wil je dat liever? En dan zal ik je gezicht zo verbouwen dat er nooit meer een vent naar je wil kijken.

Eveline: Nee, wy kinne it net oer wat oars ha.

Charlotte: Ik moat nei de keuken.

Eveline: Ah! Dat docht se altyd as it ûngemaklik wurdt: ‘Ik moat even nei de keuken. Hoe giet it Eveline? Net goed. Net goed? Hoe kin dat no? It komt troch…sorry skat, ik moat even nei de keuken.’Heit syn wynkelder, mem de keuken. Gean mar fluch.

Frou: Och, do witst wol, do hast fan dy kofferkes mei oan de iene kant papieren en oan de oare kant dyn nachtguod. En dan is der noch in sydfak. Hawar, ik sjoch yn dat sydfak. En wat sjoch ik yn dat sydfak? In swimbroek. Sa’n hippe, giel streepte tanga en in giel T-shirt. No, dan tinkst toch: hin??? Ja, dat tocht ik doe ek hear.

Jasper: Mar, dit is dochs in hartstikke moaie kamping!!? Karin: (giet fierder) Dat moatte wy noch mar ris sjen. Jasper: Mem, snappe jo dan net dat dy mefrou Hak in ôfgryslik ferfelend wiif is dy’t allinne mar op jild út is. Elk yn it doarp wit it. Sy wol allinne mar dat dizze kamping ticht giet sadat se sels in golfterrein begjinne kin.

Kat: Ik ha it prima ûnder kontrôle. Sis: Ik ha it prima ûnder kontrôle? Ik fûn dy yn de bykeuken mei de holle tsjin de waskmasine.

Guy: Sis noait mear soks datst by my wei giest. Begrepen? Ast my oait foar skut setst troch fuort te rinnen, dan brek ik dy de poaten. Wolst dat leaver? En dan sil ik dyn gesicht sa ferbouwe dat der noait mear in fint nei dy sjen wol.

Over Baukje

Ik ben op 13 december geboren in Poppenwier in De Lege Geaën en heb altijd een voorliefde voor talen gehad, vooral voor de Friese taal. Samen met de interesse voor toneel/theater was het op een bepaald moment logisch om eens een toneelstuk te vertalen. Toen ik de smaak te pakken had, was er geen houden meer aan. Het werd mijn passie. Het officieel benoemen fan ‘letterfretter’ van mijn vertaalburo in 2004 heeft mijn leven nadien in positieve zin veranderd. Elke dag heb ik de luxe om wat met ‘mijn’ taal te doen, alles uiteraard voor het goede resultaat. Dat is mijn streven, dat is mijn doel!

Oer Baukje

Ik bin op 13 desimber berne yn Poppenwier yn De Lege Geaën en ha altyd al in foarleafde foar talen hân, yn it bysûnder foar de Fryske taal. Tagelyk mei de ynteresse foar toaniel/teater wie it op in bepaald momint logysk om ris in toanielstik oer te setten. Doe’t ik de smaak te pakken hie, wie der gjin hâlden mear oan. It waard myn passy. It offisjeel beneamen fan ‘letterfretter’ fan myn fertaalburo yn 2004 hat myn libben dêrnei yn positive sin feroare. Alle dagen ha ik de lúkse om wat mei ‘myn’ taal te dwaan, alles uteraard foar it goeie resultaat. Dat is myn stribjen, dat is myn doel!

Offerte aanvragen / oanfreegje

Wa’t op bleate fuotten
oer de ierde giet
fynt as fansels it paad;
it freonlik bûgjen
fan it gers,
it warskôgjen
fan in puntige stien,
de waarmte en de kjeld.
Op eltse reis werom lyksa
Baukje Wytsma